Startside
Nyheder
Foreningens
formål
Vedtægter
Etiske Regler
Find din massør
Hvad er
fysiurgisk massage
Uddannelse
Skat
Persondataloven
Koda Gramex afgift
Kontakt os
Links
FDFM shop
MASSØR NYT
 
VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen Danske fysiurgiske Massører 2011

§ 1.Foreningens navn.
Foreningen Danske Fysiurgiske Massører (FDFM)

§ 2.  Formål
Hovedformål er at præsentere lægeeksaminerede fysiurgiske massører/massageterapeuter, sportsmassører/terapeuter og akupunktører i faglige spørgsmål, herunder:
Varetage klienters og behandleres interesser.
Varetage kontakten til offentlige myndigheder.
Udbrede kendskab til massagens nyttevirkninger.
Sørge for kollektiv forsikring til medlemmerne.

§ 3.  Medlemsoptagelse
Enhver lægeeksamineret Fysiurgisk massør/terapeut, sportsmassør/terapeut eller akupunktør,  kan optages som medlem og har alle foreningens
medlemsrettigheder, deriblandt erhvervelse af  certifikat og logo.
STK. 2 Medlemmerne skal selv hiolde sig orienterede om foreningsnyt gennem enten Massørnyt eller via hjemmesiden (fdfm11.dk)
STK. 3 Bestyrelsen sørger for at nye studerende informeres om foreningen ved at sende borchurer med indmeldelsen til de skoler som har et samarbejde med foreningen.
 

§ 4.  Foreningens opbygning.
Foreningen har generalforsamlingen som øverste myndighed. Under generalforsamlingen står foreningens bestyrelse, som består af  mindst tre medlemmer (ikke skoledere) - samt en suppleant og en revisor.

§ 5.  Kontingenter
Kontingenternes størrelse, samt forsikringspræmien, fastsættes af bestyrelsen på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.
Betaler man ikke til tiden kommer der en rykker med et gebyr  på 100.- kr.   

§ 6.  Generalforsamling
Generalforsamlingen - som er foreningens øverste myndighed -  afholdes i løbet af årets første kvartal og vil stå annonceret i Massørnyt eller på hjemmesiden i god tid.

STK. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent, referent og ordstyrer.
Formandens beretning.
Gennemgang af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag
Fremtidig virksomhed
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse og revisor.
Evt.
STK. 3 Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning forestages såfremt 1 medlem ønsker det.
STK. 4 Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Forslag til vedtægtsændringer sendes  til  medlemmerne tre uger inden den ordinære generalforsamling.
Stk. 5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal  være bestyrelsen i hænde 14 dage før  generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling,  når 2/3 af bestyrelsen måtte ønske det,  med angivelse af dagsorden,  tid og sted.  Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning  herom, med angivelse af dagsorden, tid og sted.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens  modtagelse.
Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.  Bestyrelse og revisor.
Bestyrelsen består af tre medlemmer, formand, sekretær og kasserer. Derudover vælges en suppleant. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.
Skoleledere/ ejere kan ikke vælges til bestyrelsesposter.

STK.2 Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 - årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Suppleanten vælges for en 1 – årig periode.  Genvalg er muligt.
STK. 3 Foreningen skal have en revisor eller bilagskonsulent. Valget sker på den ordinære generalforsamling  for en 1 – årig perode. Genvalg er  muligt.
STK. 4 Bestyrelsen holder møde hvert kvartal. Punkter til dagsorden for disse skal være bestyrelsen i hænde d. 1. januar, d. 1. april, d. 1. Juli og d. 1. Oktober.
STK. 5

Særligt bestyrelsesarbejde, som f.eks. udgivelse af medlemsbladet, honoreres med 150.-kr/t., mod aflevering af faktura, hvor dato, navn, timeantal og anvendelse er angivet. Eller det kan honoreres med et eller flere efteruddannelseskurser. Det er bestyrelsen der fastsætter en øvre grænse for kursuspriser.

§ 9. Bestyrelsens beslutningsdygtighed og kompetence.
Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når formand og 2/3 af bestyrelsen er til stede. I formandens fravær tegnes foreningen af sekretæren.  Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden log der føres referat over bestyrelsesmøderne.

§ 10.  Hæftelser.
Ingen af bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter personligt for de af foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser.

§ 11.  Regnskabet.
Regnskabet følger kalenderåret. 

§ 12.  Opløsning.
Opløses foreningen skal eventuel formue benyttes til fremme af kendskabet af massagens virke; på samme måde hvis foreningen skal ændre status med ændring i den nuværende struktur med sigte på evt. sammenlægning eller overgåelse til andre massørforeninger, da kan dette kun ske ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer skal træffe denne beslutning med en flertalsafgørelse.

Ovenstående vedtægter er gældende og godkendt på generalforsamlingen 2017.

 

 

 

 

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører
©LDdesign.dk 2011