Vedtægter for Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

§ 1. Foreningens navn

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører (FDFM)

§ 2. Formål

Hovedformål er at præsentere lægeeksaminerede fysiurgiske massører/massageterapeuter, sportsmassører/terapeuter og akupunktører i faglige spørgsmål, herunder: – varetage klienters og behandleres interesser – varetage kontakten til offentlige myndigheder – udbrede kendskab til massagens nyttevirkninger – sørge for kollektiv forsikring til medlemmerne

§ 3. Medlemsoptagelse

Enhver lægeeksamineret fysiurgisk massør/terapeut, sportsmassør eller akupunktør, der har bestået eksamen fra en af foreningens bestyrelse godkendt skole, kan optages som medlem og har alle foreningens medlemsrettigheder, deriblandt erhvervelse af certifikat og logo.
Stk. 2 Medlemmerne skal selv holde sig orienteret om foreningsnyt enten gennem ”Massørnyt” eller via hjemmesiden fdfm11.dk
Stk. 3 Bestyrelsen sørger for at nye studerende informeres om foreningen ved at sende brochurer med indmeldelsen til de skoler, der samarbejder med foreningen.

§ 4. Foreningens opbygning

Foreningen har generalforsamlingen som øverste myndighed. Under generalforsamlingen står foreningens bestyrelse, som består af mindst tre medlemmer (ikke skolebestyrere) samt en suppleant og en revisor.

§ 5. Kontingenter

Kontingentets størrelse, samt forsikringspræmien, fastsættes af bestyrelsen for det kommende år. Betaler man ikke til tiden, opkræves et gebyr på kr. 100,00.

§ 6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indkaldes med tre ugers skriftlig varsel gennem ”Massørnyt” eller pr. brev/mail. Ordinær generalforsamling vil stå omtalt i Massørnyt og på foreningens hjemmeside (fdfm11.dk).

Stk. 2 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, referent og ordstyrer. Formandens beretning Gennemgang af de reviderede regnskab Indkomne forslag Fremtidig virksomhed Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelse og revisor Evt.

Stk.3 Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning foretages såfremt 1 medlem ønsker det.

Stk. 4 Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Forslag til vedtægtsændringer sendes til medlemmer af bestyrelsen senest tre uger inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af bestyrelsen måtte ønske det, med angivelse af dagsorden, tid og sted. Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom, med angivelse af dagsorden, tid og sted. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse. Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Bestyrelse og revisor

Bestyrelsen består af tre medlemmer, formand, sekretær og kasserer. Derudover vælges en suppleant. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Skoleledere/ejere kan ikke vælges til bestyrelsesposter.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Suppleanten vælges for en 1-årig periode. Genvalg er muligt.

Stk. 3 Foreningen skal have en revisor eller bilagskonsulent. Valget sker på den ekstraordinære generalforsamling for en 1-årig periode. Genvalg er muligt.

Stk 4 Bestyrelsen holder møde hvert kvartal. Punkter til dagsorden for disse skal være bestyrelsen i hænde den 1. januar, d. 1. april, den 1. juli og d. 1. oktober.

Stk. 5 Særligt bestyrelsesarbejde, som fx udgivelse af medlemsbladet, honoreres med deltagelse i et eller flere kurser. Det er bestyrelsen, der fastsætter den øvre grænse for kursuspriser.

§ 9. Bestyrelsens beslutningsdygtighed og kompetence.

Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig, når formand og 2/3 af bestyrelsen er til stede. I formandens fravær tegnes foreningen af sekretæren. Bestyrelsen sætter selv sin dagsorden og der føres referat over bestyrelsesmøderne.

§ 10. Hæftelser.

Ingen af bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer hæfter personligt for de af foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser.

§ 11. Regnskabet.

Regnskabet følger kalenderåret.

§ 12. Opløsning.

Opløses foreningen skal eventuel formue benyttes til fremme af massagens virke.

Ovenstående vedtægter er gældende og godkendt på generalforsamlingen 2017.

Irja Johansson

Dorte Mortensen

Sacha World